Cần Thợ Nail In Destin FL. Tiệm Nails Labelle Salon ở 4273 Legendary Dr Suit j110 Destin, Florida 32541 đang cần thợ nail. Tiệm cần 2 thợ tay chân nước và 1 thợ bột biết làm everything. Bao lương cho thợ tay chân nước $ 130 – $ 140 / ngày tùy theo tay nghề, thợ bột $ 170 & up / ngày. Hơn ăn chia 6/4.Thợ n.a.m n.u đều được, làm full / part time đều nhận. Tiệm khu Mall center, khách m.y t.r.a.n.g 100 %. Khách lịch sự, sang trọng. Tiệm khu sầm uất, đông người qua lại, có lượng khách ổn định quanh năm. Khách sang, tip hậu. Chủ không trừ tiền supply, không trừ tip trong thẻ. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Có nhà ở cho thợ ở xa.Anh chị em có nhu cầu việc làm xin liên lạc: (504) 909-3719 (C) or (850) 424-6232 (C) or phone tiệm (714) 880-5527. Nếu không nghe máy xin để lại lời nhắn or text messages. Thank you!Need Nail Technician In Destin FL. Nails Labelle Salon at  4273 Legendary Dr Suit j110 Destin, Florida 32541 is looking for a nail technician. The shop needs 2 plumbers and 1 flour worker who knows how to do everything. Wages for plumber $130 – $140/day depending on skill, powder worker $170 & up/day. Than eat split 6/4.
Full / part time workers are accepted. Mall center shop. Polite and luxurious guests. The shop is busy, crowded with people, has a stable number of customers all year round. Luxury guests, tips later. The owner does not deduct the supply, does not deduct the tip in the card. Fun and comfortable place to work.
If you have job needs, please contact: (504) 909-3719 (C) or (850) 424-6232 (C) or phone shop (714) 880-5527. If you do not answer the phone, please leave a message or text messages.