Cần Thợ Nail In Covington GA. Cần thợ nail gấp! Thợ biết làm bột chân tay nước, thợ làm everything. Không khí làm việc vui vẻ như gia đình.Tiệm vùng Conyers/ Covington I-20E exit 84, ở gần chợ Hongkong, chùa Ấn Độ, hay Sear Outlet có thể đi chung xe với chủ. Vui lòng gọi: 678-212-0299 hoặc 404-374-3746