Tiệm nằm trong Walmart thành phố (Dallas,GA.). Tiệm rộng 1000sp, tiệm mới remodel, cần sang gấp, cần biết thêm chi tiết. Xin liên lạc: 404-425-0997