Cần Thợ Nail In Sarasota FL
Tiệm đang cần nhiều thợ nails biết làm chân tay nước hoặc everything càng tốt. Chỗ làm vui vẻ, rộng rãi và thoải mái 
Khu vực Mỹ Trắng, tips cao. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: (941) 499-7777 or text KELLY (305) 846-1791. 
Thank you!