Cần thợ bột và chân tay nước Tiệm ít thợ Có cho share phòng Bao lương cao Nhận vợ chồng Nhận xuyên bang Khu Mỹ trắng, tip cao Tiệm cũng đang cần bán. Giá thương lượng. Gọi: 772-207-7405 hay 346-203-1758 để biết thêm infomation. Thank you!