Cần Thợ Nail In Cumming GA. Tiệm cần gấp thợ nữ biết làm SNS hoặc everything càng tốt. Tiệm ở 515 Peachtree Pkwy Cumming Ga 30041. Khách mỹ trắng, sang lịch sự, tip cao. Chỗ làm vui vẻ, không khí gia đình. Để biết thêm info vui lòng liên lạc số 678-670-7107 ( C). Text nếu không nghe máy. Thank you!