Cần thợ gấp, gấp gấp!! Cần thợ biết làm bột và thợ tay chân nước, Khu Mỹ trắng 95%, Tiệm giá cao , tip cao . Bao Lương $1000/ 6 ngày, trên ăn chia. Tiệm ở Lockport, Illinois..
Liên lạc số phone : Tom Cell 815-756- 0365. Hoặc work 815-834-9997.
Thanks.