Cần Thợ Nails Gấp In Maryville TN
Zen Nail spa đang cần thợ bột và chân tay nước. Full time hay part time . Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm giá cao (pedicure: $31,$41,$50,$60& $85/ full set Acrylic $45/ SNS: $40 up/ Gel manicure $35). Tiệm lớn thoáng mát, rất đông khách, tips hậu, khách sang / Mỹ Trắng 99%. Chỗ làm vui vẻ thoải mái. Có phòng cho người ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone (423) 284-7770.  
Xin cảm ơn!
 Zen Nails | 1904 W Broadway Ave Ste B & C Maryville TN