Cần gấp thợ nail  bột hoặc chân tay nước. Tiệm ở Preston Dallas, tiệm mỹ trắng, tiền tip cao. Bao lương or ăn chia tuỳ theo khả năng. Thật lòng quan tâm và muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 469-493-5530 or 469-456-1139 gặp Jason