Cần thợ nail ăn chia hoặc bao lương tùy theo kinh nghiệm làm 1 tuần 6 ngày off Sunday. Tiệm nail tại khu mỹ trắng lịch sự và cho tiền tip cao. Tiệm làm viêc như trong gia đình. Ai có nhu cầu xin hãy liên lạc Ronson cell phone 585-200-2910.