Tiệm ở Alabama cần 3 thợ nail biết làm everything càng tốt. Thợ không có bằng chủ Cosai, có bằng càng tốt. Thợ không có xe đi chung với chủ. Chỗ ở, điện nước chủ trả, chỉ phụ thu $200 tiền phòng mỗi tháng. ( Tiệm có income cao ). Không khí làm việc vui vẻ, hòa dồng. Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc Thúy 601-410-3609 hoặc Bình 
Thanh you!