– Cần gấp thợ nail In Cumming Ga.– Tiệm đang cần thợ biết làm tất cả. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, giá nail cao, nằm ngoài đường lớn. Good location.- Thật lòng xin liên lạc để biết thêm information: 404-966-4133. Thank you!