Tiệm Les style Nail ở Springfield IIlinois cần thợ nail biết làm bột, chân tay nước, facial wax, hoặc tất cả. Có chỗ ở cho thợ ở xa tới làm. Tiệm nail trong khu Mỹ trắng và tiền Típ rất hậu. Xin liên lạc với Paula số phone 217-891-6391 (C) or 217-544-2657 ( W) để biết thêm chi tiết trả lương. Không kịp nghe phone xin để lại tin nhắn.