Zen nail đang cần nhiều thợ. 
Chân tay nước bao lương $1,000/ tuần Dip+ chân tay nước bao lương $1200/ tuần Bột giỏi bao $1,200-1,500/ tuần trên chia 7/3 Massage bao lương $4,000/ tháng Eyelash + wax+ Chân tay nước bao lương $1,200/ tuần. Bao cho vui chứ tiệm tui chân tay nước ai cũng làm trên 6k tháng. Còn thợ bột 8,9,10k tháng là đồ bỏ túi. 
Liên lạc (352) 801-1131 (Ryan) (325) 947-1717.
Thank you!