Cần Thợ Nails Gấp In Maryville TN
Zen Nail spa đang cần thợ bột và chân tay nước. Full time hay part time. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm giá cao (pedicure: $31,$41,$50,$60& $85/ full set Acrylic $45/ SNS: $40 up/ Gel manicure $35). Tiệm lớn thoáng mát, rất đông khách, tips hậu, khách sang/ Mỹ trắng 99%. Chỗ làm vui vẻ thoải mái. Có phòng cho người ở xa. Mọi chi tiết xin liên lạc số phone (423) 284-7770.  
Xin cảm ơn!
 Zen Nails | 1904 W Broadway Ave Ste B & C Maryville TN