Cần Thợ Nail In Oviedo FL. Cần thợ nail nam nữ biết làm đủ thứ càng tốt. Muốn bao lương hay ăn chia tuỳ ý.  Trung bình mỗi tuần $700. Không khí làm việc vui vẻ, thân thiện.
Thật tình xin gọi Phương 
Cell: 321-948-3006
Bus: 407-365-2466